Velkommen til Datsun/PMC-Registeret

merkeklubben for Datsun og Prince (PMC) i Norge

LMK og LMK Forsikring

LMK Forsikring er en helt spesiell og gunstig avtale, beregnet for entusiaster som er medlem i en LMK-klubb, og som har som formål å bevare kjøretøy for ettertiden. Forsikringen er i utgangspunktet skreddersydd for ALLE typer kjøretøy som er 30 år eller eldre. Du kan også få spesielle løsninger for ombygde/modifiserte kjøretøy, samt ”blivende klassiker” for kjøretøy mellom 10 og 30 år. Selvfølgelig får du et meget godt tilbud på ALLE dine øvrige private forsikringer om du også ønsker det!

Klikk her for å laste ned brosjyre

Les mer om LMK forskring på LMK's sider: http://www.lmk.no/forsikring

Har du spørsmål om LMK Forsikring ta kontakt på 67 20 60 30 - lmk@watercircles.no , eller LMK på 22 41 39 00 - post@lmk.no.

Vedtekter LMK

Vedtekter
for
Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber
Vedtatt av LMKs landsmøte 18. februar 1995
Revidert av LMKs landsmøte: 21. februar 1998, 6. mars 1999, 4. mars 2000, 8. mars 2003, 6. mars 2004,
5. mars 2005 og 4. mars 2006§ 1 Forbundets navn
Forbundets navn er Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, forkortet til LMK.

§ 2 Formål
LMK er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser. LMK skal i en kulturbevarende ånd fremme samarbeid og enhetlig holdning i saker av motorhistorisk interesse. LMK skal fremme bevaring av, forståelse for, forsvarlig bruk av og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy som er 21 år og eldre, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre.

§ 3 Motorhistorisk kjøretøy
LMK har sluttet seg til den internasjonale definisjon som er: Et motorhistorisk kjøretøy er et bevart mekanisk drevet kjøretøy, produsert for mer enn 20 år siden, vedlikeholdt i historisk korrekt tilstand og ivaretatt av en person eller organisasjon som har kjøretøyet for dets tekniske og/eller kulturhistoriske interesse og som ikke benytter det til daglig transport.

§ 4 Besluttende organ
Landsmøtet er forbundets øverste myndighet og besluttende organ. Den daglige ledelse og drift ivaretas av et valgt forbundsstyre. Styret kan engasjere eller ansette en person som kan gis i oppgave å fungere som daglig leder.

§ 5 Vilkår for medlemskap
LMK er åpen for klubber og foreninger med interessefelt og hovedformål som nevnt i §§2 og 3 på følgende vilkår:
- vedtekter i tråd med LMKs formål, vedtatt av et årsmøte
- valgt styre og revisor
- minimum 25 medlemmer
- årsberetning, revidert regnskap og protokoll fra avholdt årsmøte
- medlemsaktiviteter beskrevet i årsberetning

§ 6 Søknad om medlemskap
I søknad om medlemskap vedlegges dokumenter som viser at vilkår nevnt under § 5 er oppfylt. LMK’s styre behandler og fatter beslutning om medlemskap. Dersom en klubb er utmeldt eller ekskludert av forbundet, kan nytt medlemskap gjenopptas etter samme søknadsprosedyre. Eventuelt uoppgjort økonomisk mellomværende må være betalt før søknad behandles.

§7 Kontingent
Hver klubb betaler kontingent for inntil 1400 medlemmer.
Kontingent for etterfølgende kalenderår fastsettes av landsmøtet.

§8 Medlemsklubbenes plikter
Medlemsklubbenes plikter i forhold til LMK er å:
- betale kontingent innen gitt tidsfrist
- sende årsberetning og protokoll fra årsmøte til LMK senest 60 dager etter møtet
- returnere utfylt klubbregistreringsskjema til LMK før landsmøtet
- sende egne rundskriv og medlemsblad til LMK til orientering

§9 Opphør av medlemskap
Medlemskap opphører etter skriftlig utmelding.
Klubber som ikke har betalt kontingent innen utgangen av det kalenderåret kontingenten gjelder for vil etter beslutning av forbundsstyret miste sitt medlemsskap.
Landsmøtet kan ekskludere en medlemsklubb som grovt eller gjentatte ganger bryter forbundets vedtekter eller på annen måte anses uskikket til å være tilsluttet forbundet. Beslutning om ekskludering fattes av landsmøtet og må oppnå 3/4 flertall. Kontingent refunderes ikke ved opphør av medlemskap.

§10 Ordinært landsmøte
Landsmøtet er LMKs øverste myndighet, og skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Klubbene gjøres kjent med tidspunktet for landsmøtet senest 60 dager før møtet. Innkalling med opplysning om tidspunkt og sted, forslag til dagsorden, årsberetning, revidert regnskap og innkomne forslag skal sendes klubbene senest 30 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være forbundsstyret i hende innen utgangen av desember året før landsmøtet.
Landsmøtet skal behandle:
1. valg av dirigent
2. valg av sekretær samt to representanter til fullmaktskomite
3. fullmaktsprøving
4. godkjenning av innkalling og dagsorden
5. godkjenning av forrige landsmøteprotokoll
6. styrets beretning
7. regnskap og revisjonsberetning
8. arbeidsplan
9. innkomne saker og forslag
10. rammebudsjett og fastsettelse av kontingent
11. valg av formann
12. valg av 2 – henholdsvis 3 – styremedlemmer for 2 år
13. valg av revisor
14. valg av valgkomité på tre medlemmer
Avstemminger avgjøres ved simpelt flertall. Ved endring av vedtekter kreves 2/3 flertall. Ved personvalg skal det stemmes over en plass per avstemming. Ved stemmelikhet foretas skriftlig avstemning. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemsklubbene er representert.

§11 Ekstraordinært landsmøte
Det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte hvis forbundsstyret finner det nødvendig, eller minst 1/3 av medlemsklubbene fremmer skriftlig krav om dette. Innkalling med opplysning om tidspunkt og sted, forslag til dagsorden og nødvendige saksdokumenter skal sendes klubbene senest 30 dager før møtet.

§12 Landsmøtedelegater
Hver klubb kan sende to delegater til landsmøtet. Delegatene må møte med fullmakt fra klubben.

§13 Stemmerett
Antall stemmer fastsettes ut fra kontingentinnbetalingen foregående år. Hver klubb har én stemme pr. påbegynt 50. medlem inntil 100 medlemmer. Ut over dette har klubben én stemme pr. påbegynt 100. medlem, begrenset til maksimalt 15 stemmer. Nye medlemsklubber får stemmerett ved første landsmøte etter det møtet hvor de ble opptatt som medlem. Det kan stemmes ved fullmektig. Delegat kan møte som fullmektig for én annen medlemsklubb.

§14 Forbundsstyrets sammensetning, mandat og myndighet
Styret representerer forbundet i alle forhold og forplikter dette.
Landsmøtet velger et styre som består av formann og fem medlemmer. Formannen velges særskilt. Styret velger selv sin nestformann, regnskapsfører, forsikringsutvalg og eventuelle andre utvalg. Tillitsmenn til verv skal rekrutteres fra forskjellige klubber.
Styret holder møter når formannen sammenkaller eller når minst to av styremedlemmene krever det. Innkalling skjer skriftlig med minst en ukes varsel. Telefonmøter kan avtales samme dag.
Styret kan bare fatte gyldige vedtak når møtet er lovlig innkalt og minst tre medlemmer er tilstede og en av disse er formann eller nestformann. Formannen har dobbeltstemme. Daglig leder skal være tilstede på styremøtene. Han har forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Det skal føres protokoll over styrets møter.

§15 Revisjon
Revisor, som skal være statsautorisert, velges av landsmøtet. Det påligger revisor å kontrollere at forbundets regnskaper er i samsvar med virksomheten. Revisor skal avgi beretning til landsmøtet om sitt syn på regnskapet.

§16 Valgkomité
Forbundsstyret foreslår for landsmøtet en valgkomité på tre medlemmer, som fortrinnsvis består
av tidligere avgåtte styremedlemmer. Valgkomiteen skal holde seg orientert om styrets virksomhet, samt fremme forslag på styremedlemmer for landsmøtet. Forslag til nye kandidater til styret må være valgkomiteen i hende innen utgangen av året før landsmøtet.

§17 Ledelse og administrasjon
Forbundsformannen, eller i hans fravær nestformannen, leder forbundsstyrets forhandlinger. Daglig leder forestår forbundets virksomhet i nært samarbeid med styret og er ansvarlig for kontorets administrasjon. Han skal utrede og tilrettelegge saker som skal behandles av styret. Han skal videre sørge for at styret holdes løpende orientert mellom styremøtene. Ansettelser foretas av styret på grunnlag av et skriftlig avtaleverk.

§18 Forholdet til internasjonale forbund
LMK kan, på vegne av tilsluttede medlemsklubber, slutte seg til en internasjonal organisasjon for motorhistoriske kjøretøyklubber dersom landsmøtet mener at dette tjener medlemmenes interesser, og organisasjonens formål er i samsvar med LMKs.

§19 Oppløsning
Landsmøtet kan beslutte å oppløse LMK ved 3/4 flertall. Slikt vedtak må gjentas på et nytt ekstraordinært landsmøte tidligst etter 60 dager, med samme krav til stemmetall. Ved eventuell oppløsning fordeles LMKs eiendeler på klubbene i forhold til deres stemmer.

Bli Medlem